hellokhunmor.com
ข้อควรรู้เกี่ยวกับประเภทของ การตรวจการทำงานของตับ (LFTs) - Hello Khunmor
การตรวจการทำงานของตับ (LFTs) คือการตรวจที่ช่วยให้คุณหมอสามารถวิเคราะห์ว่าตับมีปัญหาหรือไม่ สามารถแบ่งแยกย่อยเป็น 3 ประเภทหลักดังต่อไปนี้