heb.centernyc.com
סגולות וחשיבות לימוד ספר התניא
לימוד התניא – לכל אחד ואחת!_מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש ליהודי שפתח שיעור בספר התניא (של אדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד) בבית הכנסת שלו_ בנועם קבלתי את מכתבו בו מודיע על דבר התיסדות שיעור לימוד תניא בבית הכנסת שלו, ושלומד עמהם – כפי שכותב במכתבו – לפי שכלו, וגודל הזכות בזה שמקרב את בני ישראל ללימוד …