heb.centernyc.com
משפטי חז"ל מוכנים להפצה - הפתגם היומי
ציטוטים ומשפטי חז"ל מחזקים ומוכנים להפצה הפתגם היומי של הלל הזקן לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד הלל הזקן ותלמידיו האם עשירים חכמים? לא כל המרבה סחורה $$$ מחכים הלל הזקן ותלמידיו רבי מאיר בעל הנס – הפתגם היומי כשאדם בא לעולם, ידיו קפוצות, כאומר: כולו שלי ואני נוחל אותו …