heb.centernyc.com
אוסף משפטים קצרים ופתגמי חז"ל מוכן להפצה
אל תפרוש מן הציבור ואל תאמין בעצמך עד יום מותך הלל הזקן אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו הלל הזקן אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תיפנה הלל הזקן לעולם יהא אדם רגיל לומר: כל דעבד רחמנא לטב עבד כל מה שעושה הקב"ה לטובה עושה ר` עקיבא …