heb.centernyc.com
מהו תוכן מצוות פרישה?
תוכן מצוות הגבלה ופרישה בעבודת ה' בנוגע לימי ההכנה למתן-תורה אמרו חז"ל(שבת פז, א): "בתלתא אמר להו [בשלישי בסיון אמר להם] "ואתם תהיו לי [ממלכת כהנים וגו']", בארבעה אמר להו מצות הגבלה, בה' עבוד פרישה [בחמישי התחילו מצות פרישה]". ויש לבאר זה בעבודת האדם לקונו: במתן-תורה ירדה והשכינה והתגלתה למטה, ומטרת גילוי זה ונתינת התורה …