heb.centernyc.com
ציטוטים, פיתגמים ומשפטי חז"ל על השבת - מאויר
באנאר מוכן על משפטי חז"ל לשבת - ציטוטים ופתגמים חזקים על יום השבת מוכן להפצה . לאור החסידות