heb.centernyc.com
צום גדליה חיזוק יומי
בס"ד .. ג' תשרי צום גדליה רבי נפתלי מרופשיץ סיפר פעם לחסידיו: "כשהייתי ילד קטן למדתי לקרוא בתורה, אבי לימד אותי שכאשר מופיעים שני יודים הכתובים זה לצד זה, זהו שם ה' (יי). התחלתי לקרוא ובכל סוף פסוק (:) אמרתי את שם ה'. פנה אלי אבי ושאל: 'בני, מדוע כל פעם שאתה מגיע לסוף פסוק …