heb.centernyc.com
פרשת מטות | פנינה יומית | הפרת נדרים ביחיד מומחה, למה?
תפקיד ה"מומחה" להפר הנדרים ולא לקיימם בתחילת פרשתנו מטות נאמר "וידבר משה אל ראשי המטות גו' איש כי ידור נדר", ופירש רש"י "חלק כבוד לנשיאים כו', ומה ראה לאומרה כאן, למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה". ויש לעיין, מדוע למד מזה ש"חלק כבוד לנשיאים" דין מיוחד ב"הפרת נדרים", הרי אפשר להיות שבא ללמד דין מיוחד אצל …