heb.centernyc.com
למה אסור להלוות בריבית, הסיבה הרוחנית!
אחד הטעמים לאיסור ריבית הוא, שכל בעל עסק עיניו נשואות אל הקב"ה, שכן לעולם אין הוא יודע בוודאות אם ירוויח אם לאו, ולכן הוא מתפלל ומבקש מה' שישלח ברכה והצלחה במעשי ידיו. לעומת זאת, המלווה בריבית, הרווח שלו קצוב ומן ה' יסור ליבו. לכן אסרה התורה לקחת ריבית. -כלי יקר הדפס או שתף ברשתות החברתיות …