heb.centernyc.com
חלות השבת בעבודת הנפש הפנימית
חלות לשבת מלאכת הכנת הלחם מלמדת אותנו פרק בעבודת הנפש הפנימית. בתחילה יש בידינו אוסף של גרעיני חיטה שלמים. גרעינים אלה הם נוקשים ונפרדים, ואפשר בנקל להבחין בין גרעין למשנהו. כדי ליצור קמח יש לטחון אותם עד דק. רק כאשר הגרעין מאבד את כל מציאותו, כשלא נותר כל שריד לממשותו העצמית, ייעשה לקמח. הטחינה היא …