heb.centernyc.com
אסור להתעלם מהצרכים הגשמיים של בני ישראל
"הקם תקים עמו" התורה אומרת (דברים כד,ד): "לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים והתעלמת מהם הקם תקים עמו". יש לפרש זאת כך: אסור לך להתעלם מהצרכים הגשמיים של בני-ישראל – מחמורם ושורם. עליך לשים את ליבך עליהם, ובכך "הקם תקים עמו" – גם לך תהיה תקומה ותתעלה על-ידי כך. תפארת שלמה- הדפס או …