hattatlarsofasi.com
Kâtibzâde Mehmed Refi Efendi
Dîvân-ı Hümâyûn çavuşları kâtibi Mustafa Efendi’nin oğlu olduğundan “Kâtibzâde” künyesiyle tanınmış olan Mehmed Refi Efendi, ulûm-ı mütenevvi’ada iyi bir eğitim almış, bilhassa tıbba alâka gösterer…