hattatlarsofasi.com
Abdullahzâde Mehmed Bâkî Efendi
Müderrisînden Topkapılı Abdullahzâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Abdullahzâde Mehmed Bâkî Efendi, medrese tahsîlini tamamladıktan sonra ulemâdan Hâşimzâde’ye mülâzım ve ard…