hattatlarsofasi.com
Seyyid Hâfız Ahmed Lûtfî Efendi
Kastamonu hattatlarından Es‘adzâde Seyyid Mehmed Râ’if Efendi’nin şâkirdânından olan Seyyid Hâfız Ahmed Lûtfî Efendi’nin hayatına da’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Neşretmiş olduğumuz tar…