hattatlarsofasi.com
Hâfız Yusuf Fazlî Efendi
Harput hattatlarından olan Hâfız Yusuf Fazlî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Beldesinin önde gelen hattatlarından biri olduğu menkûl olmakla beraber, eserine tesâd…