hattatlarsofasi.com
Hâfız Ahmed Nazîfî Efendi
Sülüs ve nesihi Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Hâfız Ahmed Nazîfî Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile…