hattatlarsofasi.com
Hâfız Abdülkerîm Efendi
Nâmlı hâfızlardan ve hattâtînden Ahmed Muhârrem Efendi’nin oğlu olan Abdülkerîm Efendi hıfzını babasının taht-ı tedrîsinde tamamladığı gibi yine ondan sülüs ve nesih meşketmiş ve icâzetine nâ’il ol…