hattatlarsofasi.com
Ahmed Muhârrem Efendi
Kasımpaşalı Dâyezâde Hüseyin Efendi’nin oğlu olan Ahmed Muhârrem Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız, genç yaşında Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzedip zamanın nâmlı hâfızları zümresine ismini yazd…