hattatlarsofasi.com
Alî Şâkir Efendi
Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden olan Alî Şâkir Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât istihsâli kabil olmamıştır. Dîvân aklâmında ve bi’l-hassa rık‘ada mâhir hattatlardan olup şîvesi ebû-Beki…