hattatlarsofasi.com
Tevfîk Efendi
Erkân-ı Harbiyye Dâ’iresi hattatlarından Bursalı Mehmed Râşid Efendi’nin oğlu olan Tevfîk Efendi Bursa’da doğmuştur. İbtidâ’î tahsîlini orada ikmâl eyledikten sonra, H. 1311/M. 1894 senesinde babas…