hattatlarsofasi.com
Seyyid Mehmed Hilmî Ağa
Hasekî agavâtından olan Seyyid Mehmed Hilmî Ağa’nın terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız mahdûddur. Aslen Merzifonlu olup İstanbul’a hicretle eğitimine orada devam etmiş, hüsn-i hatta da bu esnâda Y…