hattatlarsofasi.com
Seyyid Hüseyin Hüsnî Efendi
İbrahim Şükrî Efendi’nin şâkirdânından olan Seyyid Hüseyin Hüsnî Efendi’nin hayatı hakkında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. H. 1289/M. 1872 tarihli mushâf-ı şerîfi Ankara’daki Millî Kütübhâne’de bul…