hattatlarsofasi.com
Şeyh Abdülkadir Efendi
Eyüp’deki Târikat-ı Hâlvetiyye’den Şâh Sultan Tekkesi şeyhi, “Cankurtaran Şeyhi” nâmıyla ma’rûf Abdullah Efendi’nin oğlu olarak mezkûr tekkede dünyaya gelmiş olan Şeyh Abdülkadir Efendi, târikat te…