hattatlarsofasi.com
Şâmî Seyyid Hüseyin Efendi
Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin tilmizlerinden olan Şâmî Seyyid Hüseyin Efendi, tahsîlini ikmâl eyledikten sonra bir müddet vüzerânın kitâbet hizmetiyle meşgul olmuş, bi’l-münâsebe hâcegândan ol…