hattatlarsofasi.com
Pesendî Alî Dede
H. 1257/M. 1841 senesinde Kütahya’da doğmuş olan Pesendî Alî Dede, çocuk denebilecek bir yaşta Kütahya Mevlevîhanesi şeyhi İsma’il Hakkî Dede’ye intisâb ile târik-i Mevlevîyyeden müstâhlef olmuş, d…