hattatlarsofasi.com
Nâfîzâde Ahmed Yüsrî Efendi
Mehmed Nazîf Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Nâfîzâde Ahmed Yüsrî Efendi, eğitimini tekmîl eyledikden sonra Re’is Kalemi kâtiblerinden olup bi’l-ahâre Dergâh-ı Alî…