hattatlarsofasi.com
Mustafa Vasfî Efendi
Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mustafa Vasfî Efendi, tahsîli esnâsında Hâfız Osman’ın tilmizlerinden Hasan Üsküdârî-i Sânî’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.…