hattatlarsofasi.com
Mustafa Ferîd Bey
Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Odası hulefâsından ve Târikat-ı Şa’bâniyye meşâyihinden Alî Necîb Efendi’nin oğlu olarak H. 1274/M. 1857 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Sıbyân mektebini ikmâl eyledikten s…