hattatlarsofasi.com
Mîr Mustafa bin Hüseyin Paşa
Defterdârândan Küçük Hüseyin Paşa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş, babasının kefâleti ile Enderûn-ı Hümâyûn’a alınmıştır. Buradaki tahsîli esnâsında Hocazâde Mehmed Enverî Efendi’den sülüs ve ne…