hattatlarsofasi.com
Mehmed Reşîd Efendi
Meşâhir-i hattâtînden Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin oğlu olan Mehmed Reşîd Efendi, babasının vefâtı tarihinde hayli küçük yaşta olduğundan, irâde-i seniyye ile alındığı Enderûn-ı Hümâyûn Mekte…