hattatlarsofasi.com
Kazasker Ahmed Reşîd Efendi
Tatarcıkzâde Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Kazasker Ahmed Reşîd Efendi, fevkalade bir tahsîlin ardından bâ-imtihân müderris olup hayli müddet tedrîs-i ilimle meşgul oldukt…