hattatlarsofasi.com
Kâtibzâde Abdurrahmân Efendi
Hattâtînden Kâtibzâde Mustafa Efendi’nin oğlu olan Kâtibzâde Abdurrahmân Efendi, sülüs ve nesihi babasından meşkederek icâzet almıştır. Babası gibi târik-i tedrîse duhûl eyleyip daha ziyâde taşra m…