hattatlarsofasi.com
İbrahim Nazîf Efendi
“Şu’bezâde” künyesiyle tanınan bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan İbrahim Nazîf Efendi, tahsîli esnâsında İbrahim Dede’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladık…