hattatlarsofasi.com
Himmetzâde Şeyh Ahmed Efendi
Târikat-ı Bayrâmiyye’den Üsküdar’daki Himmetzâde Tekkesi’nin şeyhi Himmetzâde Abdullah Efendi’nin hafîdi olup mezkûr tekkede doğmuştur. Tasavvuf terbiyyesinin yanında ulûm-ı mütenevvi’a ve hüsn-i h…