hattatlarsofasi.com
Hamzazâde Hâfız İbrahim Efendi
Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin şâkirdânından olan Hamzazâde Hâfız İbrahim Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât elde edilememiştir. Neşredilmiş olan sülüs ve nesih hadis kıt‘ası ile…