hattatlarsofasi.com
Halîl Sâfî Efendi
Kütahyalı olan Halîl Sâfî Efendi Sinânî Târikatı’nın meşâyihinden olup o beldedeki “Balıklı Tekke” nâmı ile yâd edilen Muslihiddîn Tekkesi’nin şeyhi idi. İrşâd ve zikir ile meşgul iken H. 1317/M. 1…