hattatlarsofasi.com
Hâfız Mehmed Hicâbî Efendi
Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Hâfız Mehmed Hicâbî Efendi’nin terceme-i hâli nice emsâli meçhûle karışmıştır. Sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olan hattâtînden…