hattatlarsofasi.com
Enderûnî Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi
Kilâr-ı hassa müstahdemîninden olan Enderûnî Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi, Seyyid Süleyman bin Hasan’ın oğludur. Hüsn-i hattı, Enderûn-ı Hümâyûn’daki tahsîli esnâsında Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi…