hattatlarsofasi.com
Derviş Mustafa Efendi
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin neslinden ve Dîvân-ı Hümâyûn küttâbından Yahyâ Çelebi’nin oğlu olarak H. 1166/M. 1755 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşından itibâren sergilediği sâlih v…