hattatlarsofasi.com
Alî Zihnî Efendi
İstanbullu olan Alî Zihnî Efendi, rüşdî tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn şâkirdânından olmuş, bu esnâda Mühendishâne’nin hüsn-i hat mu’allimi Osman Rüşdî Efendi’den s…