hattatlarsofasi.com
Ahmed Cenâb Efendi
Mürûr Kalemi küttâbından Mehmed Bahâ’eddîn Efendi’nin oğlu olarak H. 29 Zi’l-hicce 1278/M. 27 Haziran 1862 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Ahmed Cenâb Efendi, sıbyân mektebi esnâsında Mıs…