hattatlarsofasi.com
Abdurrahmân Hilmî Efendi
Terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lumât bulunmayan Abdurrahmân Hilmî Efendi, sülüs ve nesihi Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşkederek, H. 1227/M. 1812 senesinde yazdığı hadis kıt‘ası ile icâzet al…