hattatlarsofasi.com
Abdullah Râkım Efendi
Mustafa Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Abdullah Râkım Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. H. 1201/M. 1786-1787 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’i özel koleksiyo…