hattatlarsofasi.com
Abdülfettâh Efendi
Asıl mahâreti sülüs ve celîsinde olduğundan mufâssal terceme-i hâli aklâm-ı sitte hattatları meyânında zikredilmiş olan Abdülfettâh Efendi, hatt-ı ta’likle de son derece fazla eser vücûda getirmiş …