ham-ahang.com
مداحی های امروز، دارای اشکالات جدی است | هم‌‍‌آهنگ
خواننده و پژوهشگر موسیقی می گوید: اغلب مداحی های امروز هم در فرم و هم محتوا دچار اشکالات جدی است. عبدالحسین مختاباد با انتقاد از مداحی هایی که این روزها رواج یافته است، افزود: مداح ها دیگر خوش صدا نیستند، صدای اغلب آنها خشن و عصبی است و اکثر آنها از جنبه های زیبایی شناسیادامه خبر