hallbarthalland.se
Uppföljning – Det systematiska arbetet
Som stöd för uppföljning av det systematiska arbetet: På vilket sätt har ni integrerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i er beslutsprocess, planerings- och uppföljningsprocess, organisa…