hallbarthalland.se
Jämställdhets- och jämlikhetsintegrerad besluts-, planerings- och uppföljningsprocess
Ojämställdhet och ojämlikhet uppstår och återskapas i det dagliga arbetet – när beslut fattas och resurser fördelas, likaså vid planering och uppföljning av verksamheten. Därför måste arbetet för a…