haiphatland.com.vn
Chào Cờ Tháng 1: Những con số ấn tượng và vinh danh nhân tố điển hình - Hải Phát Land
Tiếp tục phát huy nét văn hóa sinh hoạt nội bộ đặc trưng của Hải Phát Land, chương trình Chào cờ tháng 1 đã được tổ chức. Tại đây, các cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động kinhChi tiết