hahachn.wordpress.com
漫改 [màn gǎi] and 國漫 [guó màn]
漫改 [màn gǎi] n. Short for 漫畫改編 [màn huà gǎi biān] “adapted from comics / manga.” 國漫 [guó màn] n. 國産漫畫 [guó chǎn màn huà] “domestic comics.” These two words showed up a lot t…