haedc.org
Bản Lên Tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) về phiên toà bất công sắp diễn ra.
– Nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng Hiến pháp và những Tuyên ngôn Quốc tế đã ký kết. Chấm dứt đàn áp và bắt giữ tuỳ tiện những nhà hoạt động ôn hoà cho công cuộc vận động dân chủ tại Việt…